Aktuality

Post not found!

Agrárna strana vidieka

Agrárna strana vidieka chce byť aktívne prítomná pri všetkých najdôležitejších rozhodnutiach Národnej rady Slovenskej republiky v znení historickej myšlienky:

„Neurážajte ľudí od pluhu a motyky, roľník vždy nakŕmil hladných, žobrákovi dal almužnu, núdznych prichýlil, v kostole dal do zvončeka. Vážte si roľníka, je základom prosperujúcej spoločnosti.“

Slovensko je charakteristické jedinečným prírodným a kultúrnym bohatstvom, pracovitosťou a vierou našich ľudí v službe Najvyššiemu!

Chceme citlivo využívať a chrániť nerastné bohatstvo, jaskyne, pôdu, lesy, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje, vodné toky, nádrže a vzduch SR.

Chceme chrániť štátne symboly Slovenskej republiky – štátny znak ,štátnu vlajku, štátnu pečať a štátnu hymnu, ďalej národné kultúrne dedičstvo a pamiatky, výrobnú zručnosť a vedecko-technické skúsenosti!

Chceme dôsledne presadzovať a obhajovať spoločné záujmy celého agro-potravinárskeho, lesníckeho a vidieckeho sektoru.

Chceme rovnomerne rozvíjať mestá i vidiek s dôrazom na radostný život všetkých bytostí v jednotlivých regiónoch Slovenska a klásť dôraz na naše domáce, kvalitné a zdravé slovenské potraviny.

Chceme Boží zákon: „Čo zaseješ, to zožneš!“ uplatňovať nielen na poli, ale i v celej spoločnosti.

shutterstock_87862864