Stanovy agrárnej strany Slovenska (ASV)

grapes

Prvá hlava

Článok I.

Vznik, názov, sídlo a právne postavenie strany

(1) Názov politickej strany je AGRÁRNA STRANA VIDIEKA /ASV/.
(2) ASV je právnickou osobou založenou podľa zák. č. 424/1991. Z.z. o politických stranách a hnutiach v znení neskorších predpisov podľa zák. č. 85/2005 Z.z., ktorá vznikla v roku 2003, zápisom do registra strán vedenom Ministerstvom vnútra SR.
(3) Sídlom ASV je : Vitališovce č. 795, 031 04 Liptovský Mikuláš
(4) ASV pôsobí v rámci politického systému Slovenskej republiky a EÚ a svoju činnosť vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito stanovami.

Článok II.

Programové ciele a poslanie

(1) ASV je politickou stranou združujúcou občanov SR, ktorá bude vo svojej činnosti podporovať a presadzovať najmä:
a)uplatňovanie cieľavedomého programu integrovaného rozvoja vidieka, vrátane poľnohospodárstva a lesníctva, podporovať občianske združenia vlastníkov pôdy a pozemkových spoločenstiev
b)všestrannú podporu poľnohospodárskej a lesnej výroby a výroby potravín z vlastných zdrojov, v súlade s potravinovou bezpečnosťou štátu a zdravou výživou občanov Slovenska
c)stabilizovať vlastnícke formy hospodárenia a obnoviť záujem ľudí o prácu na vidieku
d)navrhovať a podporovať iniciatívy smerujúce k ochrane pôdy a jej využívania a dodržiavania vlastníckych vzťahov
e)správne obhospodáriť lesy, vodné zdroje a účinne pôsobiť v ekológii pre zachovanie a zlepšenie životného prostredia
f)podporovať lokálne iniciatívy a opatrenia určené pre životné prostredie
g)efektívne využívať finančné prostriedky z fondov EÚ na realizáciu rozvoja vidieka, cestovného ruchu a agroturistiky na Slovensku
h)spolupracovať s politickými stranami politického spektra podporujúcimi naše politické ciele
(2)Obhajoba záujmov občanov vidieka, s osobitnou pozornosťou na mladých ľudí.
Chceme byť politickou silou pre pozitívny rozvoj celej spoločnosti Slovenska. Ako
všeobecne harmonizujúci subjekt chceme presadzovať rozvoj moderného programu
a modelu prosperujúcej krajiny, zvlášť poľnohospodárskej a lesnej výroby.

vegetables

Druhá hlava

Článok III.

Vznik členstva v strane

(1) Členom strany sa môže stať občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR, ktorý dosiahol vek 18 rokov, bez ohľadu na národnosť, náboženstvo a etnickú príslušnosť. Je spôsobilý na právne úkony, spĺňa podmienky ustanovené stanovami, tieto a program bude dodržiavať.
(2) Pre prijatie člena strany je potrebné:
a)podanie písomnej prihlášky
b)schválenie prihlášky ZO-ASV
c)úhrada členského príspevku
(3) ZO-ASV neschváli za člena strany uchádzača, ktorý nesplňuje podmienky členstva v strane, alebo ak má pochybnosti o jeho politickej alebo občianskej bezúhonnosti.
(4) Členstvo v strane vzniká dňom rozhodnutia o prijatí a uhradením členského.

Článok IV.

Práva a povinnosti člena
(1) Člen má právo zúčastňovať sa na tvorbe politiky a činnosti strany a má právo najmä:
a)hlasovať, voliť a byť volený do orgánov alebo menovaný do funkcií v strane spôsobom stanovený stanovami.
b)zúčastňovať sa na tvorbe programových dokumentov strany
c)predkladať orgánom strany návrhy a námety, prípadne pripomienky k ich činnosti
d)uchádzať sa o kandidatúru za stranu na volené ústavné miesta a volené miesta v orgánoch územnej samosprávy
e)pozastaviť alebo ukončiť svoje členstvo v strane spôsobom podľa stanov
(2) Člen je povinný konať v súlade s poslaním politiky strany, vrátane povinnosti:
a)dodržiavať stanovy a program strany, rešpektovať uznesenia orgánov
b)riadne a zodpovedne vykonávať funkcie a úlohy
c)svojou činnosťou a vystupovaním presadzovať programové ciele a politiku agrárnej strany vidieka
d)podieľať sa na činnosti orgánov, ktorých je členom
e)oznámiť všetky zmeny svojich základných údajov
f)riadne a včas platiť členské príspevky stanovené smernicami
g)konať tak, aby nepoškodzoval dobré meno strany, záujmy strany alebo plnenie programu
h)neposkytovať dôverné stranícke informácie tretím osobám

Článok V.

Pozastavenie a zánik členstva

(1) Členstvo v strane sa pozastaví na základe písomnej žiadosti člena, o čom rozhodne ZO-ASV, alebo na základe rozhodnutia republikového predsedníctva . Členstvo sa obnoví na základe rozhodnutia Republikovej dozornej komisie, ak pominú dôvody pozastavenia členstva.
(2) Členstvo v strane zaniká:
a)smrťou člena
b)obmedzením alebo stratou spôsobilosti na právne úkony
c)stratou občianstva Slovenskej republiky
d)ukončením pobytu na území SR
e)dňom vzniku členstva v inej strane- hnutí
f)dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo strany
g)vylúčením zo strany
Dôvody pre vylúčenie členstva :
h)nezaplatením členského príspevku
i)uvedie nepravdivé údaje v prihláške za člena
j)porušuje stanovy strany
k)jeho konanie je v príkrom rozpore s programom strany
l)bol právoplatne odsúdený za trestný čin
m)opakovaná neúčasť na zasadnutiach orgánov strany, v ktorých člen zasadať mal
n)opakované neplnenie uložených úloh
(3) O vylúčení člena zo strany a o pozastavení členstva v strane rozhoduje ZO-ASV a republikové predsedníctvo. Rozhodnutie o vylúčení musí byť písomne zdôvodnené a doručené členovi. Proti rozhodnutiu o vylúčení alebo pozastavení členstva môže člen podať písomné odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia. O odvolaní, ktoré má odkladný účinok, rozhoduje Republiková dozorná komisia ASV.
(4) Pokiaľ je člen vylúčený zo strany, novú prihlášku môže podať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa vylúčenia zo strany.

honey

Tretia Hlava

Organizačná štruktúra strany

Strana sa organizuje na územnom princípe.

Článok VI.

Základné a miestne organizácie
(1) Miestom a jadrom činnosti je pôsobenie členstva v danom regióne v okruhu základných organizácií, ktoré sa môžu formovať ako ohraničené bunky alebo klubová činnosť odborníkov a sympatizantov strany. Činnosť strany na úrovni regiónu organizuje ZO-ASV a jeho funkcionári.
(2) Základná organizácia vzniká s minimálnym počtom 3 členov
(3) Základná organizácia sa schádza mesačne podľa potreby, najmenej však raz ročne
(4) Najvyšším orgánom je členská schôdza, ktorá volí predsedu a môže voliť aj výbor (nad 10 členov ), vytyčuje činnosť podľa stanov, ako aj s programovými cieľmi, smerníc, uznesení a pokynov vyšších orgánov ASV.
(5) Predseda základnej organizácie rokuje v mene strany s miestnymi orgánmi a organizáciami v rámci regiónu.

Článok VII.

Krajské orgány
Vyšším organizačným zoskupením strany pre riadenie činnosti, prijímanie a presadzovanie spoločných stanovísk a politických princípov v činnosti sa vytvárajú krajské orgány:
a)krajské predsedníctvo
b)predseda, podpredseda a členovia krajského predsedníctva
(1) Krajské predsedníctvo je najvyšším orgánom strany v kraji. Na zasadnutí volí členov krajskej rady, predsedu a podpredsedu. Tieto orgány volí na dobu 3 roky. Krajské predsedníctvo ASV, nominuje podľa stanoveného kľúča delegátov na republikový snem ASV. Prijíma uznesenia pre činnosť krajských orgánov na zabezpečenie úloh podľa stanov, v súlade s programovým cieľom, smerníc, uznesení a pokynov ústredných orgánov strany.
(2) Krajské predsedníctvo je zložené zo zástupcov ZO-ASV.
(3) Navrhuje a odvoláva členov do republikových orgánov ASV. Predseda KP-ASV je členom Republikového predsedníctva.
(4) Predseda Krajského predsedníctva zvoláva zasadnutia. Rokuje v jej mene s krajskými orgánmi a organizáciami na úrovni kraja. Za svoju činnosť zodpovedá KP-ASV.
(5) Podpredseda zabezpečuje vnútrostranícku prácu v rámci kraja. V čase neprítomnosti, zastupuje predsedu a taktiež aj na zasadnutí RP-ASV.
(6) Podpredseda KP-ASV vedie evidenciu členov v rámci kraja a vydáva členské preukazy.

Článok VIII.

Republikové orgány strany
(1) Republikové orgány ASV sú:
a) Republikový snem
b) Republikové predsedníctvo
c) Republiková dozorná komisia

Článok IX.

Republikový snem
(1)Snem strany je najvyšším orgánom strany. Tvoria ho delegáti zvolení na krajských radách a na základe návrhov ZO-ASV podľa stanoveného kľúča.
(2)Snem zvoláva Republikové predsedníctvo raz za rok.
(3)Predseda ASV je najvyšším predstaviteľom strany, ktorý ju reprezentuje doma i v zahraničí. Predseda podpisuje v mene strany všetky dôležité dokumenty a písomnosti. K vytlačenému názvu strany, uvedie svoje meno, priezvisko a so svojim podpisom s pečiatkou. Za svoju činnosť zodpovedá Snem. Počas dlhodobej neprítomnosti predsedu, viac ako 30 dní, poverí republikové predsedníctvo výkonom funkcie jedného z podpredsedov.
(4)Podpredseda pre vnútrostranícku činnosť riadi úsek budovania členskej základne, prehlbovanie vnútrostraníckej demokracie, riadi finančné toky a hospodárenie. V čase neprítomnosti zastupuje predsedu. A je tiež štatutárom.
(5)Podpredseda pre styk s spoluprácu s verejnosťou. Zastupuje predsedu vo vymedzených oblastiach. Riadi činnosť komisií, koordinuje s politickými subjektmi, štátnymi orgánmi a samosprávnymi organizáciami.
(6)Pôsobnosť Republikového snemu:
a)schvaľuje stanovy a ich zmeny
b)schvaľuje politický program a jeho zmeny
c)schvaľuje zmeny rokovacieho a volebného poriadku
d)rozhoduje o zásadných politických otázkach
e)vytyčuje stratégiu a taktiku strany pre budúce obdobie
f)volí a odvoláva členov Republikového predsedníctva
g)volí a odvoláva predsedu a podpredsedov strany, sekretára a pokladníka strany
h)volí a odvoláva členov republikovej dozornej komisie
i)prerokúva správu o činnosti a hospodárení ASAV
j)snem pre nutné personálne zmeny v republikových orgánoch, okrem predsedu a podpredsedov, tieto deleguje na Republikové predsedníctvo.
k)rozhoduje o zlúčení s inou politickou stranou
l)rozhoduje o zrušení strany
m)predsedovia krajských organizácií sa zvolením do svojich funkcií sa stávajú automaticky členmi republikového predsedníctva
n) V prípade ukončenia funkcie člena RP, pred konaním riadneho Snemu má republikové predsedníctvo právo podľa vlastného uváženia kooptovať na uvoľnenú funkciu na obdobie do konania riadneho snemu inú osobu
(7)Republikový snem je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov. Rozhoduje uznesením, aby za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov. Na zmenu stanov je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných delegátov.
(8)Zasadnutie delegátov Republikového snemu podrobnejšie upravuje rokovací poriadok.

Článok X.

Republikové predsedníctvo

(1)Republikové predsedníctvo je volené snemom na 3 roky avšak jeho funkčné obdobie končí až po zvolení nového predsedníctva. Za svoju prácu zodpovedá Snemu strany.
(2)Pôsobnosť Republikového predsedníctva je najmä :
a)navrhuje a pripravuje zmeny stanov ASV
b)prerokováva a zhodnocuje plán činnosti a rozpočtu ASV na príslušný rok
c) vytyčuje stratégiu a taktiku strany a predkladá na zasadnutie Republikového snemu návrh programu strany a pripravuje ďalšie zásadné materiály a dokumenty na rokovanie
d)navrhuje a schvaľuje kandidátov, podľa stanoveného kľúča na zasadnutie Snemu, na ústavné miesta a funkcie v orgánoch územnej samosprávy
e)prerokováva koaličné a iné dohody s inými politickými stranami
(3)Zostavuje smernice pre hospodárenie
(4)Republikové predsedníctvo je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
(5)Navrhuje za členov Snemu ASV zástupcov zväzov a mimovládnych organizácií.
(6)Zasadnutie Republikového predsedníctva upravuje rokovací poriadok
(7)Na základe návrhu orgánov, Republikové predsedníctvo môže za dlhoročnú a mimoriadne obetavú prácu, oceniť člena diplomom, čestným uznaním alebo pochvalným listom.

Článok XI.

Republiková dozorná komisia

(1)Republiková dozorná komisia je volená na 3 roky a má 3 členov. Na prvom zasadnutí si zvolia zo svojho stredu predsedu.
(2)Predseda alebo člen je pozývaný a sa zúčastňuje na zasadnutiach Republikového predsedníctva ASV.
(3)Dohliada na dodržiavanie právnych predpisov a stanov v činnosti strany, najmä plnenie prijatých uznesení, kontroluje hospodárenie s majetkom strany.
(4)Je povinná preskúmať vedenie účtovnej evidencie a závierky, o zistených nedostatkov, predkladá návrhy na ich odstránenie.
(5)Republiková dozorná komisia je orgán kompetentný na záväzky výklad stanov, posudzuje porušenie stanov, rozhoduje o sporoch medzi členmi strany ako aj medzi orgánmi navzájom. Rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu o vylúčení člena zo strany.
(6)Za svoju činnosť zodpovedá Republikovému snemu.

deer

Štvrtá hlava

Článok XII.

Finančné prostriedky a hospodárenie

(1)Strana zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia strany za záväzky strany nezodpovedajú a ani neručia.
(2)Strana je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa
osobitného predpisu.
(3)Príjmy strany môžu byť len v súlade podľa zák. č. 85/2005 Z.z. o združovaní v politických stranách a znení neskorších predpisov a to:
a)príjem z členských príspevkov
b)príjem z darov na základe zmluvy a iných bezodplatných plnení
c)príjem z úrokov z vkladov prostriedkov strany v bankách
d)príjem z pôžičiek a úverov
e)príjem zo štátneho rozpočtu
f)príjem z iných zdrojov
(4)S finančnými prostriedkami hospodária orgány strany podľa schváleného rozpočtu a vykonávacích smerníc o hospodárení.
(5)Všetky orgány strany sú povinné dbať, aby majetok strany bol využívaný čo najhospodárnejšie, v súlade s právnymi predpismi a stanovami.
(6)Strana je povinná vyhotovovať výročnú správu o hospodárení za predchádzajúci rok, posúdenú auditorom. V zmysle zák. č. 85/05 Z.z. § 30 sú stanovené náležitosti a prílohy výročnej správy. Túto ASV predkladá na NR SR najneskôr do 30.apríla v listinnej a elektronickej podobe.

Článok XIII.

Rozhodnutie v orgánoch strany

(1)Všetky kolektívne orgány strany prijímajú uznesenie za nadpolovičné väčšiny hlasov prítomných členov- pozvaných delegátov, z celkového počtu členov príslušného orgánu.
(2)Orgány strany a funkcionári sa volia podľa rozhodnutia príslušného orgánu verejným alebo tajným hlasovaním. Zvolený sú tí, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov.
(3)Pri nižšej účasti členov v republikovom orgáne ako 50 % sa môže využiť
hlasovanie formou perlam.

cheese

Piata hlava

Článok XIV.

Zánik strany a naloženie s majetkom
(1)Strana zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra SR vykoná výmaz strany z registra strán. Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
(2)Strana sa ruší:
a)dobrovoľným zrušením
b)zlúčením s inou stranou
c)právoplatným rozhodnutím Najvyššieho súdu SR o rozpustení strany
d)z iných dôvodov, ak tak ustanoví zákon
(3)Republikový snem v prípade dobrovoľného zrušenia s likvidáciou rozhodne o vymenovaní likvidátora, výšku jeho odmeny a o spôsobe likvidácie majetku ASV.

chicken

Šiesta hlava

Článok XV.

Záverečné ustanovenia

(1)Vo veciach neupravených týmito stanovami sa postupne podľa príslušných ustanovení právnych predpisov.
(2)Zrušujú sa stanovy zaregistrované na MV SR pod č. 203-2003/11131 zo dňa 14.novembra 2003.
(3)Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia na IV. Sneme Agrárnej strany vidieka, dňa 19.marca 2011 vo Východnej a ich registrácií na MV-SR podľa zák. č. 85/2005 Zb.