Stanovy politickej strany
AGRÁRNA STRANA VIDIEKA
Článok 1
Vznik strany
1. Politická strana AGRÁRNA STRANA VIDIEKA je založená v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
Článok 2
Názov a sídlo strany
1. Názov politickej strany je AGRÁRNA STRANA VIDIEKA.
2. Skratka názvu politickej strany je ASV.
Článok 3
Program strany a programové ciele
1. Politická strana AGRÁRNA STRANA VIDIEKA (ďalej len „ASV“) presadzuje princípy slobody, demokracie, rovnosti, sociálnej spravodlivosti, solidarity a environmentálnej zodpovednosti prostredníctvom parlamentnej a priamej demokracie. ASV je politickou stranou typu masových strán.
2. Hlavným programovým cieľom ASV je docieliť ekonomický a sociálny rozvoj Slovenskej republiky. ASV podporuje rozvoj trhovo orientovaného, sociálneho a ekologického hospodárstva. Podporuje sociálnu solidaritu, ale aj individuálnu zodpovednosť za sociálny status.
3. ASV programovo vychádza z cyrilo-metodských tradícií, založených na kresťanských princípoch vlastných občanom Slovenskej republiky. Podporuje spoluprácu s príslušníkmi menšín na základe rovnosti občianskych práv. Program strany na návrh republikového predsedníctva ASV (ďalej len „republikové predsedníctvo“) schvaľuje republikový snem ASV (ďalej len „republikový snem“).
4. ASV vníma Slovenskú republiku ako súčasť jednotnej Európy tvorenej silnými národnými štátmi.
Článok 4
Symboly
1. ASV používa vlastné symboly, ktoré schvaľuje republikový snem.
?
Článok 5
Podmienky vzniku členstva
1. Členom ASV sa môže stať každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek osemnásť rokov, je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, súhlasí so stanovami a programovými cieľmi ASV, zaviaže sa dodržiavať stanovy ASV, je občiansky a trestnoprávne bezúhonný a to bez ohľadu na národnosť, náboženstvo a etnickú príslušnosť.
2. Za člena ASV nemôže byť prijatá osoba, ktorá má zákonom vyslovenú nezlučiteľnosť výkonu funkcie s členstvom v politickej strane. Členstvo v inej politickej strane alebo politickom hnutí vylučuje členstvo v ASV.
3. Písomnú prihlášku do ASV prijíma miestna organizácia ASV (ďalej len „miestna organizácia“) v mieste trvalého pobytu žiadateľa, alebo miestna organizácia v mieste prechodného pobytu žiadateľa. Prihlášku odstúpi okresnému predsedníctvu ASV (ďalej len „okresné predsedníctvo“). Okresné predsedníctvo vydá stanovisko o odporučení alebo neodporučení prijatia za člena ASV a s písomnou prihláškou ho postúpi republikovému predsedníctvu.
4. Ak nie je založená miestna organizácia, prihlášku prijíma okresné predsedníctvo, alebo republikové predsedníctvo.
5. O prijatí za člena rozhoduje republikové predsedníctvo, ktoré po schválení členstva zašle oznámenie, na základe ktorého uhradí žiadateľ členský príspevok, dňom zaplatenia príspevku nastávajú účinky prijatia za člena ASV. Po uhradení členského príspevku ASV vystaví prijatému členovi legitimáciu člena ASV a zaeviduje ho do centrálnej evidencie členov ASV. Evidencia členov ASV je vedená pre potreby ASV.
6. Ak žiadateľ o členstvo v ASV uvedie nepravdivé údaje alebo zamlčí rozhodujúce skutočnosti, ktoré by ovplyvnili jeho prijatie, môže republikové predsedníctvo rozhodnúť o zrušení jeho členstva.
7. Spolu s písomnou prihláškou žiadateľ podáva čestné vyhlásenie o svojej občianskej a trestnoprávnej bezúhonnosti a o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, a že ku dňu prijatia za člena ASV nie je členom inej politickej strany alebo politického hnutia.
8. Člen ASV, ktorý bol zo strany vylúčený alebo mu bolo členstvo zrušené, sa môže o opätovné členstvo v ASV uchádzať najskôr o štyri roky.
9. Právnické osoby, ktoré podporujú hodnoty a ciele ASV, môžu byť asociovanými partnermi.
?
Článok 6
Práva člena ASV
Člen ASV má právo:
1. Voliť a byť zvolený do orgánov ASV spôsobom ustanoveným stanovami.
2. Zúčastňovať sa na tvorbe a realizácii programu ASV.
3. Hlasovať a slobodne sa vyjadrovať ku všetkým problémom.
4. Byť informovaný o činnosti ASV.
5. Uchádzať sa o kandidatúru s podporou ASV na verejné funkcie v Slovenskej republike a Európskej únii.
6. Pozastaviť svoje členstvo v ASV spôsobom ustanoveným stanovami.
7. Ukončiť svoje členstvo v ASV.
Článok 7
Povinnosti člena ASV
Člen ASV má povinnosť:
1. Dodržiavať stanovy, plniť uznesenia orgánov ASV a plniť si povinnosti vyplývajúce z funkcií, do ktorých bol zvolený alebo menovaný.
2. Uhrádzať ASV ročný členský príspevok. Výšku príspevku a termín jeho úhrady určí republikové predsedníctvo. Členský príspevok do sto eur je možné uhradiť na platobný účet ASV vkladom v hotovosti alebo prevodom z iného platobného účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Členský príspevkov nad sto eur je možné uhradiť na platobný účet ASV len prevodom z iného platobného účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
3. Oznamovať príslušnému okresnému predsedníctvu všetky zmeny týkajúce sa jeho osobných údajov vedených v evidencii.
Článok 8
Pozastavenie členstva
1. Ak sa člen ASV stane ústavným činiteľom, funkcionárom alebo členom štatutárnych orgánov, kde je podmienka politická nezávislosť, ASV jeho členstvo na základe písomnej žiadosti člena ASV na potrebný čas pozastaví. Členstvo v ASV môže byť pozastavené na základe písomnej žiadosti člena ASV aj zo zdravotných alebo závažných osobných dôvodov na žiadateľom uvedené obdobie. O žiadosti o pozastavenie členstva rozhoduje republikové predsedníctvo.
2. Po zániku dôvodov, pre ktoré požiadal člen ASV o pozastavenie členstva, oznámi písomne túto skutočnosť republikovému predsedníctvu, pričom členstvo sa obnovuje dňom doručenia tohto oznámenia republikovému predsedníctvu.
3. Rozhodnutím o pozastavení členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch ASV. Člen ASV, ktorého členstvo je pozastavené, nemôže voliť a byť volený do orgánov ASV.
4. Počas pozastavenia členstva, nesmie člen ASV kandidovať na verejnú funkciu na kandidátnej listine inej politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí alebo ako nezávislý kandidát, a to bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného orgánu ASV, ktorý je oprávnený schvaľovať kandidátne listiny na verejné funkcie.
Článok 9
Zánik členstva
1. Členstvo v ASV zaniká:
a) vystúpením,
b) zrušením,
c) vylúčením,
d) smrťou člena,
e) právoplatným rozhodnutím súdu o obmedzení alebo strate právnej spôsobilosti,
f) stratou štátneho občianstva alebo trvalého pobytu.
2. Členstvo podľa písmen b) a c) zaniká rozhodnutím republikového predsedníctva.
3. Člen ASV ukončí svoje členstvo doručením písomného oznámenia o vystúpení republikovému predsedníctvu.
4. Ak člen ASV mešká s úhradou členského príspevku počas 6 mesiacov, stráca právo voliť a byť volený do orgánov ASV. Ak člen ASV mešká s úhradou členského príspevku viac ako jeden rok, môže republikové predsedníctvo rozhodnúť o zrušení členstva; proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
5. Zánik členstva v ASV nastane aj na základe právoplatného rozhodnutia súdu o spáchaní úmyselného trestného činu; proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
6. Členovi ASV, ktorému zaniklo členstvo v ASV, súčasne zaniká aj členstvo vo všetkých funkciách a v orgánoch ASV.
7. Ak konanie člena ASV poškodzuje dobré meno ASV alebo jej postavenie, alebo člen ASV koná v rozpore s programovými cieľmi a stanovami, ak člen ASV spôsobí škodu ASV, ak člen ASV bez súhlasu orgánov ASV zakladá vnútorné štruktúry, ak člen porušuje uznesenia a iné rozhodnutia orgánov ASV, ktorým člen ASV podlieha, ak konanie člena ASV spôsobuje rozvrat v ASV na ktoromkoľvek stupni, konanie člena ASV spôsobuje zneváženie ASV, jej orgánov alebo iných členov ASV, ak člen ASV zneužije funkcie v ASV alebo v orgáne verejnej správy, republikové predsedníctvo rozhodne o jeho vylúčení. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie republikovej rozhodcovskej komisii ASV v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o vylúčení; včas podané odvolanie má odkladný účinok.
8. V naliehavých prípadoch, ak hrozí, že ďalším konaním člena ASV môže dôjsť k poškodeniu politických cieľov, záujmov a dobrého mena ASV, môže republikové predsedníctvo pri rozhodnutí o vylúčení odňať odvolaniu odkladný účinok a pozastaviť do právoplatnosti rozhodnutia členovi ASV výkon členských práv a povinností.
9. Republikové predsedníctvo rozhodne o zrušení členstva vždy, ak člen ASV bez súhlasu príslušného orgánu ASV prijme miesto na kandidátke inej politickej strany alebo koalície, alebo kandiduje ako nezávislý alebo ak vystúpi z poslaneckého klubu inej strany. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
10. Dokumentácia o vylúčení člena ASV sa vedie písomne.
Článok 10
Poškodzovanie záujmov ASV
Záujmy ASV poškodzuje ten:
1. Kto súčasne s členstvom v ASV podporuje v oblasti činnosti ASV, v parlamente alebo v inom priestore iné politické strany, politické hnutia alebo konkurujúce skupiny.
2. Kto na schôdzach alebo zhromaždeniach politických konkurenčných skupín, v médiách (televízia, rozhlas, tlač, elektronické médiá a pod.) zaujíma postoj v rozpore s politikou ASV.
3. Kto bez súhlasu ASV kandiduje za inú politickú stanu alebo ako nezávislý, po zvolení nevstúpi do poslaneckého klubu ASV alebo z jej klubu vystúpi.
4. Kto dôverné stranícke informácie zverejní alebo oznámi iným subjektom.
5. Kto spreneverí finančné prostriedky alebo majetok, ktorý patrí ASV.
Článok 11
Disciplinárne opatrenia
1. Stranícka disciplína je vedomé dodržiavanie stanov, programu, vnútorných predpisov, nariadení a uznesení orgánov ASV.
2. Za porušenie straníckej disciplíny alebo poškodzovanie záujmov ASV podľa čl. 10, za konanie v rozpore s uzneseniami orgánov ASV alebo za porušovanie programových cieľov ASV, môžu príslušné orgány ASV prijať vo vzťahu k jednotlivým členom ASV disciplinárne opatrenia:
a) napomenutie,
b) pokarhanie,
c) zákaz zastávať funkciu v ASV najviac na 4 roky; z funkcie ho odvolá na základe rozhodnutia orgán, ktorý ho do funkcie vymenoval alebo zvolil,
d) návrh republikovému predsedníctvu na vylúčenie.
3. O uložení disciplinárnych opatrení rozhoduje príslušný orgán ASV, a to:
a) okresné predsedníctvo vo vzťahu k členovi ASV, ktorý je členom orgánu ASV na okresnom stupni organizačnej štruktúry ASV a vo vzťahu k členovi ASV, ktorý je zvolený do funkcie ASV na okresnom stupni organizačnej štruktúry ASV,
b) krajské predsedníctvo ASV (ďalej len „krajské predsedníctvo“) vo vzťahu k členovi ASV, ktorý je členom orgánu ASV na krajskom stupni organizačnej štruktúry ASV a vo vzťahu k členovi ASV, ktorý je zvolený do funkcie ASV na krajskom stupni organizačnej štruktúry ASV
c) republikové predsedníctvo vo vzťahu k členovi ASV, neuvedenému v písmenách a) a b);
to neplatí pre prípad podľa 4. bodu.
4. Ak člen ASV, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, je členom viac ako jedného orgánu na rozdielnych stupňoch organizačnej štruktúry ASV alebo ak je takýto člen zvolený do viac ako jednej funkcie ASV na rozdielnych stupňoch organizačnej štruktúry ASV, príslušným na konanie o disciplinárnom opatrení proti takémuto členovi je to predsedníctvo, ktoré je na vyššom stupni organizačnej štruktúry ASV.
5. Pred uložením disciplinárneho opatrenia je príslušný orgán ASV povinný umožniť členovi ASV, o ktorom rozhoduje, sa k veci vyjadriť.
6. Disciplinárne opatrenie sa ukladá písomne. V rozhodnutí musia byť uvedené dôvody uloženia, poučenie o opravnom prostriedku, ktorý môže podať príslušnej rozhodcovskej komisii do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o disciplinárnom opatrení.
7. Ak sa proti funkcionárovi vedie disciplinárne konanie v zmysle stanov, príslušné predsedníctvo ASV môže rozhodnúť o pozastavení výkonu funkcie až do konečného rozhodnutia príslušnej rozhodcovskej komisie.
8. Pri členoch ASV poverených činnosťou v okresných, krajských a republikových straníckych a štátnych orgánov, môže podnet na disciplinárne opatrenie podať aj miestna organizácia alebo poslanecký klub; tým nie je dotknutá príslušnosť na rozhodovanie o disciplinárnych opatreniach podľa 3. a 4 bodu.
Článok 12
Zásady rokovania orgánov ASV
1. Orgány ASV sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov príslušného orgánu s hlasom rozhodujúcim. Hlasovanie sa uskutočňuje verejne zdvihnutím ruky alebo mandátneho lístka, alebo tajne. O spôsobe hlasovania rozhodne snem príslušnej úrovne. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov príslušného orgánu s hlasom rozhodujúcim.
2. Schôdze orgánov ASV zvoláva príslušný predseda alebo ním priamo poverený člen orgánu ASV, ak v stanovách nie je uvedené inak. Za organizačnú prípravu schôdzí zodpovedá tajomník príslušného orgánu ASV.
3. Republikový snem, okresné a krajské snemy sa musia uskutočniť najmenej raz rok. Mimoriadny snem môže byť zvolaný rozhodnutím 75 % členov predsedníctva príslušného stupňa.
4. Funkčné obdobie volených funkcií je trojročné. Voľby do orgánov ASV sa spravidla konajú na riadnych snemoch. Delegáti najskôr zvolia predsedu príslušného orgánu ASV. Na návrh zvoleného predsedu ďalej volia podľa rozhodnutia snemu príslušný počet podpredsedov, tajomníka (na republikovej úrovni ústredného tajomníka), ďalších členov predsedníctva, členov kontrolnej komisie a rozhodcovskej komisie. Hospodára volí a odvoláva republikové predsedníctvo.
5. Zasadnutia okresných predsedníctiev, krajských predsedníctiev a republikového predsedníctva sa konajú podľa potreby najmenej raz za tri mesiace. Príslušné predsedníctvo ASV a jeho rokovanie vedie predseda príslušného orgánu, v jeho neprítomnosti ním poverený člen predsedníctva.
6. Program zasadnutia predsedníctva alebo komisie navrhuje predseda, pričom každý člen ASV má právo predložiť návrh na zmenu alebo doplnenie. O predložených pozmeňovacích návrhoch sa hlasuje osobitne.
7. Po uvedení veci zaradenej do programu predsedajúci príslušného orgánu ASV (ďalej len „predsedajúci“) otvorí rozpravu. Po otvorení rozpravy predsedajúci oznámi prihlásených a udeľuje im slovo v poradí, v akom sa prihlásili o slovo. Kto nie je prítomný pri udelení slova, stráca poradie. Do rozpravy sa možno prihlásiť kedykoľvek počas jej trvania. Schôdza sa môže uzniesť na obmedzení rozsahu diskusného príspevku.
8. Hlasuje sa v poradí, v akom boli návrhy predložené. Ak boli predložené pozmeňovacie návrhy, hlasuje sa najskôr o nich. Z návrhu musí byť jasné, o čom sa má hlasovať. Návrh môže navrhovateľ vziať späť pred hlasovaním. So súhlasom predsedajúceho môžu v rozprave vystúpiť pozvaní hostia.
9. O spôsobe hlasovania rozhodne schôdza hlasovaním, ktoré je verejné. Verejne sa hlasuje zdvihnutím ruky alebo zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom. Ak schválený návrh vylučuje pozmeňovacie návrhy, o týchto sa nehlasuje.
10. Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počty hlasov odovzdaných za návrh, proti návrhu a zdržanie sa hlasovania.
11. O zasadnutiach snemov ASV sa vyhotovujú zápisnice. V zápisnici sa okrem iného uvedie, kto viedol schôdzu, koľko účastníkov bolo pozvaných, koľko bolo prítomných, kto sa zúčastnil rozpravy a výsledok hlasovania. Zápisnicu overujú riadne zvolení najmenej dvaja overovatelia svojimi podpismi. Overená zápisnica je autentickým záznamom a odovzdáva sa spolu s príslušnými podkladmi, prílohami a uzneseniami na archívne uloženie. Súčasťou zápisnice sú úplné texty predložených návrhov, prijatých uznesení, vyhlásení a iných dokumentov, ktoré boli predmetom rokovania.
12. Schôdze predsedníctiev sú neverejné.
13. Zo schôdzí predsedníctiev sa vyhotovujú stručné zápisy.
14. Voľby členov jednotlivých orgánov ASV sa môžu konať len vtedy, ak boli členom ASV oznámené vopred.
15. Kandidátne listiny do jednotlivých orgánov ASV pripravujú predsedníctva ASV na príslušnej úrovni. Jednotlivý kandidáti sa na nich uvádzajú v abecednom poradí podľa ich priezvisk.
16. Každý delegát s hlasom rozhodujúcim jednotlivých snemov ASV má právo predkladať návrhy na ďalších kandidátov. Títo sa do kandidátky zapisujú v poradí, v akom boli podávané návrhy.
17. Hlasovacie lístky použité pri volebnom akte musia byť jednotné, vopred označené odtlačkom pečiatky organizácie alebo orgánu.
18. Neplatné sú tie hlasovacie lístky, ktoré neumožňujú jednoznačne rozpoznať vôľu voliča. Pred sčítaním hlasov sa tieto lístky oddelia a znehodnotia preškrtnutím.
19. Ak v prvom kole nebol zvolený ustanovený počet členov orgánu, koná sa druhé kolo. V druhom kole je zvolený ten, kto dostal najväčší počet hlasov prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim pri dodržaní podmienky získania nadpolovičnej väčšiny hlasov.
20. Ak z navrhovaných kandidátov v druhom kole žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, koná sa nová voľba s novými kandidátmi.
21. Ak je navrhovaný jeden kandidát, ktorý v prvom kole nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, koná sa nová voľba s novými kandidátmi.
22. Pre dodatočné voľby platia tie isté ustanovenia ako pre voľby všeobecne. Funkčné obdobie dodatočne zvoleného funkcionára sa končí rovnako ako funkčné obdobie ostatných funkcionárov.
23. Podať odvolanie proti voľbe, priebehu, záverom schôdze alebo snemu sú oprávnení:
a) člen ASV, ktorý sa zúčastnil schôdze alebo delegát snemu,
b) príslušné predsedníctvo,
c) predsedníctva vyšších orgánov ASV.
24. Odvolať sa proti voľbe, priebehu, záverom schôdze alebo snemu, alebo namietať ich neplatnosť, možno do 14 dní odo dňa, v ktorom sa voľba, schôdza, alebo snem uskutočnili.
25. Príslušná rozhodcovská komisia platnosť voľby, priebehu, záveru schôdze alebo snemu potvrdí alebo ich vyhlási za neplatné. Ak ich vyhlási za neplatné, oznámi svoje rozhodnutie aj príslušnému predsedníctvu. To vyhlási novú voľbu, schôdzu alebo snem do 60 dní odo dňa, keď bolo rozhodnutie predstavenstvu doručené.
26. Rozhodnutie rozhodcovskej komisie je konečné.

Článok 13
Organizačná štruktúra ASV
1. Všetky organizačné stupne sú povinné starať sa o integritu vnútorných orgánov ASV a kooperujúcich organizácií.
2. Organizačnú štruktúru ASV tvoria :
a) republikové orgány,
b) krajské orgány,
c) okresné orgány,
d) miestne orgány a
e) organizácie mládeže ASV (ďalej len „organizácie mládeže“).
3. Pri vzdaní sa funkcie vo volených orgánoch ASV, stráca člen ASV príslušný mandát s hlasom rozhodujúcim na riadny snem. Tohto člena môže na snem delegovať jeho organizácia ASV.
4. Ak orgán nižšieho stupňa nedokáže ani na opakovanom rokovaní, splniť svoje kompetencie prechádzajú tieto kompetencie na orgán vyššieho stupňa, ktorý vo veci rozhodne.
5. Orgány ASV môžu vytvárať na podporu programových cieľov ASV poradné skupiny bez rozhodovacej právomoci.
6. Členom republikového predsedníctva, ak je členom ASV, je vždy predseda Národnej rady Slovenskej republiky, predseda vlády Slovenskej republiky, predseda parlamentného klubu, predseda krajského predsedníctva ASV, predseda vyššieho územného celku (ďalej len „VÚC“) a predseda poslaneckého klubu VÚC, ak sú členmi ASV, v miestnych organizáciách primátor alebo starosta, ak sú členmi ASV, alebo predseda klubu poslancov v samospráve.
7. Základnou organizačnou zložkou ASV je miestna organizácia (skrátene „MO“). Na jej vznik sú potrební najmenej traja členovia ASV a súhlas predsedníctva na príslušnej úrovni, kde požiadajú o vznik MO. Ak MO nevyvíja činnosť v súlade so stanovami alebo právnymi predpismi, môže predsedníctvo, ktoré súhlasilo s jej vznikom túto MO rozpustiť. Rozpustenie má za následok jej zánik.
8. V každom meste pôsobí spravidla jedna MO, v mestách Bratislava a Košice môže pôsobiť aj viac MO. Podrobnosti o organizačnej štruktúre upravuje organizačný poriadok, ktorý schvaľuje republikové predsedníctvo.
9. Špecifickou organizáciou je organizácia mládeže, ktorá združuje členov ASV vo veku do 35 rokov a ktorá presadzuje záujmy mladých členov ASV. Pôsobí na okresnej, krajskej a republikovej úrovni.
10. Mandátová komisia:
a) kontroluje platnosť účasti na príslušnom sneme, hlasovaní a voľbách,
b) podáva snemu správu o počte platných prítomných hlasov,
c) podáva snemu správu o právoplatnosti a uznášaniaschopnosti zasadnutia.

11. Návrhová komisia:
b) pripravuje návrh uznesenia snemu,
c) dbá, aby navrhnuté uznesenia neodporovali základným dokumentom ASV a zákonným normám.

12. Volebná komisia:
a) dbá na priebeh volieb a hlasovania,
b) registruje návrhy na kandidátov volených orgánov,
c) zostavuje kandidátne listiny na základe predložených návrhov a potvrdzuje právoplatnosť kandidatúry,
d) riadi volebný akt,
e) vyhodnocuje výsledky hlasovania a volieb, vyhotovuje o výsledkoch zápisnicu.

Článok 14
Republikové orgány ASV
Republikové orgány ASV tvoria:
a) republikový snem,
b) republikové predsedníctvo,
c) predseda ASV, podpredsedovia ASV a hospodár ASV,
d) republiková kontrolná komisia ASV (ďalej len „republiková kontrolná komisia“), a
e) republiková rozhodcovská komisia ASV (ďalej len „republiková rozhodcovská komisia“).

Článok 15
Republikový snem
1. Najvyšším orgánom strany je republikový snem. Republikový snem najmä:
a) volí a odvoláva predsedu ASV, podpredsedov ASV, členov republikového predsedníctva, z ktorých najmenej jeden musí byť zástupcom organizácie mládeže, ústredného tajomníka, hospodára ASV, členov republikovej kontrolnej komisie a republikovej rozhodcovskej komisie,
b) volí a odvoláva členov mandátovej, volebnej a návrhovej komisie potrebných na zabezpečenie riadneho a demokratického priebehu rokovania republikového snemu,
c) rozhoduje o zmene stanov a prijatí nových stanov,
d) rozhoduje o programe ASV,
e) prijíma zásady postupu ASV vo vzťahu k orgánom štátu, samosprávam a občanom štátu,
f) rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nepatria do právomoci iného orgánu ASV,
g) rozhoduje o dobrovoľnom zrušení strany,
h) rozhoduje o zlúčení s inou stranou.
2. Republikový snem určí počet členov republikového predsedníctva a počet podpredsedov ASV.
3. Republikový snem schvaľuje štatút republikovej kontrolnej komisie, republikovej rozhodcovskej komisie a iné dokumenty, ktorých schválenie podľa stanov nepatrí do kompetencie iného orgánu ASV.
4. Republikový snem prijíma správy o hospodárení ASV a vývoji členskej základne.
5. Delegátmi s hlasom rozhodujúcim sú delegáti zvolení na okresných snemoch podľa kľúča určeného republikovým predsedníctvo, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, poslanci Európskeho parlamentu a členovia vlády Slovenskej republiky, ak sú členmi ASV. S hlasom rozhodujúcim sa vždy zúčastňujú na republikovom sneme členovia republikového predsedníctva, členovia republikovej kontrolnej komisie a republikovej rozhodcovskej komisie, ak nie sú zvolení riadnymi delegátmi snemu.
6. Každý delegát má jeden rozhodujúci hlas. Mandát delegáta spravidla platí do najbližšieho riadneho republikového snemu, pričom u členov vlády a poslancov zaniká uplynutím ich funkčného obdobia a vzniká dňom zvolenia do Národnej rady Slovenskej republiky, Európskeho parlamentu alebo poverením člena vlády Slovenskej republiky.
7. Republikové predsedníctvo určí, ktorí asociovaní partneri sa zúčastnia na republikovom sneme a v akom počte. Rozhodne ktorí ďalší delegáti sa zúčastnia na sneme s hlasom poradným t. j. bez mandátu hlasovať Pozýva hostí, významné osobnosti spoločenského života, zástupcov iných strán a kooperujúcich organizácií.
8. Miesto a dátum konania republikového snemu, v lehote určenej stanovami, určuje republikové predsedníctvo.
9. Ak sú splnené podmienky na zvolanie mimoriadneho republikového snemu, musí byť zvolaný do 60 dní odo dňa rozhodnutia o zvolaní mimoriadneho snemu a schválení jeho programu.
Článok 16
Republikové predsedníctvo
1. Republikové predsedníctvo rozpracúva a plní závery republikového snemu, otázky aktuálnej politiky, riadi a koordinuje činnosť ASV, aparátu ASV, schvaľuje rozpočet ASV, koordinuje činnosť spolupracujúcich asociovaných organizácií. Je orgánom integrujúcim stranícke a kooperujúce organizácie.
2. Členstvo v republikovom predsedníctve je nezastupiteľné. Ak sa bez písomného odôvodnenia jeho člen trikrát po sebe nezúčastní jeho rokovania, jeho mandát zaniká.
3. Na rokovaní republikového predsedníctva sa majú právo zúčastniť s hlasom poradným predsedovia republikovej kontrolnej komisie a republikovej rozhodcovskej komisie. Rovnaké právo majú, ak sú členmi ASV, aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, poslanci Európskeho parlamentu a členovia vlády Slovenskej republiky. So súhlasom predsedu ASV môžu byť prizvaní na rokovanie republikového predsedníctva aj ďalší hostia.
4. Republikové predsedníctvo sa schádza najmenej raz za dva mesiace. Mimoriadne zasadnutie republikového predsedníctva sa koná, ak o to požiada najmenej polovica jeho členov.
5. Členovia republikového predsedníctva majú právo zúčastňovať sa na rokovaní nižších orgánov ASV, ak požiadajú o slovo, musia byť vypočutí, majú právo žiadať informácie a vysvetlenia, môžu kontrolovať činnosť nižších orgánov ASV. Takéto oprávnenia majú aj členovia ASV poverení republikovým predsedníctvom.
6. Republikové predsedníctvo má povinnosť informovať o práci republikových orgánov ASV všetkých členov ASV.
7. Za republikové predsedníctvo v právnych veciach vystupuje ústredný tajomník. Riadi aparát ASV a má právo zvolávať schôdze všetkých orgánov na nižšom stupni organizačnej štruktúry ASV.
8. Republikové predsedníctvo môže na podporu záujmov ASV a odborného poradenstva vytvárať poradné orgány a pracovné skupiny aj z nečlenov ASV.
9. Republikové predsedníctvo prijíma opatrenia na ochranu dát, registráciu členskej základne. Zisťovanie, spracovanie a využitie dát o členoch je k dispozícii len pre potreby ASV a jej organizácií. Na určenie kľúča výberu delegátov na snemy je smerodajný počet členov s uhradeným členským príspevkom.
10. Republikové predsedníctvo ASV rozhoduje o koaličnej spolupráci s jednou alebo viacerými politickými stranami a politickými hnutiami.

Článok 17
Predseda ASV, podpredsedovia ASV a hospodár ASV
1. Predseda ASV je najvyšším predstaviteľom ASV. Riadi politickú činnosť ASV a zastupuje ASV pri presadzovaní jej programových cieľov. Zároveň je štatutárnym orgánom ASV s oprávnením konať v mene ASV.
2. Predseda ASV koná a podpisuje v mene ASV samostatne a to tak, že k vytlačenému názvu ASV uvedie svoje meno, priezvisko, pečiatku ASV a pripojí svoj vlastnoručný podpis.
3. Iný členovia ASV môžu robiť úkony v mene ASV len na základe písomného plnomocenstva štatutárneho orgánu, a to v presne určenom rozsahu.
4. Do pôsobnosti a povinností predsedu ASV okrem iného patrí aj:
a) zvolávať a viesť zasadnutia republikového predsedníctva,
b) predkladať republikovému snemu správu o politickej činnosti ASV,
c) predkladať personálne návrhy, ktoré patria do schvaľovacej pôsobnosti republikového predsedníctva,
d) reprezentovať stranu doma a v zahraničí,
e) koordinovať vnútropolitické a zahraničnopolitické aktivity ASV,
f) predložiť republikovému predsedníctvu na schválenie ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti ASV.
5. Predseda ASV za svoju činnosť zodpovedá republikovému snemu. Medzi jednotlivými republikovými snemami za svoju činnosť zodpovedá republikovému predsedníctvu.
6. Podpredsedovia ASV plnia povinnosti riadenia príslušnej oblasti činnosti ASV.
7. Hospodár ASV:
a) zodpovedá za hospodárenie ASV,
b) predkladá štvrťročné správy o hospodárení a plnení rozpočtu,
c) prijíma opatrenia na dodržiavanie zásad hospodárenia ASV v súlade so stanovami,
d) je oprávnený kontrolovať nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami ASV,
e) je viazaný stanoviskom republikovej kontrolnej komisie v oblasti hospodárenia ASV.

Článok 18
Republiková kontrolná komisia
1. Republiková kontrolná komisia zabezpečuje a plní úlohy ASV, zisťuje a dbá, aby činnosť ASV bola v súlade so stanovami a uzneseniami ASV. Vykonáva kontrolu hospodárenia všetkých orgánov ASV v súlade s platným právom a uzneseniami ASV.
2. Republiková kontrolná komisia za svoju prácu zodpovedá len republikovému snemu. Republiková kontrolná komisia informuje o výsledkoch svojej práce republikové predsedníctvo.
3. Členstvo v republikovej kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch ASV a s pracovným pomerom zamestnanca ASV.
4. Republiková kontrolná komisia si na prvom zasadnutí po zvolení, ktoré riadi predseda ASV alebo ním poverený podpredseda ASV, spomedzi členov volí svojho predsedu. Predseda riadi jej činnosť.
5. Činnosť republikovej kontrolnej komisie sa riadi štatútom schváleným republikovým snemom.
Článok 19
Republiková rozhodcovská komisia
1. Republiková rozhodcovská komisia strany rozhoduje najmä:
a) o výklade stanov, ak je vec sporná,
b) o sporoch medzi orgánmi ASV a o sporoch medzi členmi ASV navzájom,
c) o odvolaní proti výsledkom volieb do krajských a najvyšších orgánov ASV,
d) ako odvolací orgán proti rozhodnutiu krajskej rozhodcovskej komisie,
e) ako odvolací orgán v disciplinárnom konaní s členom republikového predsedníctva.
2. Republiková rozhodcovská komisia si na prvom zasadnutí po zvolení, ktoré riadi predseda ASV alebo ním poverený podpredseda ASV, spomedzi členov volí svojho predsedu. Predseda riadi jej činnosť.
3. Za svoju prácu členovia republikovej rozhodcovskej komisie zodpovedajú republikovému snemu.
4. Činnosť republikovej rozhodcovskej komisie sa riadi stanovami a rozhodcovským štatútom, ktorý schvaľuje republikový snem.
5. Členstvo v republikovej rozhodcovskej komisii strany je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch ASV, a s pracovným pomerom zamestnanca ASV.

Článok 20
Krajské orgány ASV
1. Krajské orgány majú svoju územnú pôsobnosť totožnú s územnou pôsobnosťou štátnej správy.
2. Krajskými orgánmi sú krajský snem, krajské predsedníctvo, krajský predseda a krajský tajomník.
Článok 21
Krajský snem
1. Najvyšším krajským orgánom je krajský snem ASV (ďalej len „krajský snem“). Tvoria ho delegáti, delegovaní okresnými snemami podľa kľúča určeného republikovým predsedníctvom a členovia krajského predsedníctva, ak nie sú zvolení delegátmi. Riadnymi delegátmi krajského snemu sú aj poslanci VÚC s trvalým bydliskom v príslušnom kraji, ak sú členmi ASV. Každý delegát má jeden hlas.
2. S hlasom poradným sa na krajskom sneme zúčastňujú delegovaní zástupcovia republikových orgánov ASV, členovia republikovej kontrolnej komisie a republikovej rozhodcovskej komisie, ktorí v nich zastupujú kraj, ak nie sú zvolení riadnymi delegátmi krajského snemu.
3. Krajský snem sa koná každé štyri roky, miesto a čas určí krajské predsedníctvo po dohode s ústredným tajomníkom ASV. Jeho zvolanie zabezpečuje krajské predsedníctvo tak, aby sa predtým mohli riadne uskutočniť okresné snemy.
4. Krajský snem najmä:
a) volí a odvoláva členov mandátovej, volebnej a návrhovej komisie potrebných na zabezpečenie riadneho a demokratického priebehu rokovania krajského snemu,
b) prerokúva správy o činnosti ASV v kraji, určuje politické ciele a program ASV v kraji na nastávajúce obdobie,
c) volí a odvoláva predsedu krajského predsedníctva, dvoch krajských podpredsedov a krajského tajomníka,
d) volí a odvoláva ním stanovený počet členov krajského predsedníctva, z ktorých najmenej jeden musí byť zástupcom organizácie mládeže, členov krajskej kontrolnej a krajskej rozhodcovskej komisie, navrhuje kandidátov do republikového predsedníctva a jeho pracovných komisií.
5. Mimoriadny krajský snem zvoláva krajské predsedníctvo do 60 dní, ak o to požiada 75 % členov krajského predsedníctva, alebo ak o tom rozhodne republikové predstavenstvo.
6. Mimoriadny krajský snem môže riešiť len otázky, kvôli ktorým bol zvolaný.
7. Kandidátne listiny pripravované na hlasovanie pre delegátov krajského snemu nesmú byť uzavreté, priezviská kandidátov sa uvádzajú v abecednom poradí.
Článok 22
Krajské predsedníctvo
1. Krajské predsedníctvo riadi činnosť ASV v kraji, koordinuje činnosť okresných orgánov ASV s dôrazom aj na činnosť miestnych organizácií v záujme dosiahnutia spoločných cieľov orgánov ASV.
2. V mene krajského predsedníctva koná krajský predseda.
3. Krajské predsedníctvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace. Zvoláva ho krajský predseda alebo ním poverený podpredseda.
4. Predseda krajskej kontrolnej komisie a krajskej rozhodcovskej komisie sa zúčastňujú na schôdzach krajského predsedníctva s hlasom poradným.

Článok 23
Krajská kontrolná komisia
1. Krajská kontrolná komisia ASV (ďalej len „krajská kontrolná komisia“) má troch členov. Zvolení členovia zo svojich radov volia predsedu krajskej kontrolnej komisie, ktorý riadi jej činnosť. Za svoju prácu členovia krajskej kontrolnej komisie zodpovedajú krajskému snemu.
2. Krajská kontrolná komisia v rámci svojej územnej pôsobnosti kontroluje plnenie úloh ASV v súlade so stanovami.
3. Krajská kontrolná komisia vykonáva kontrolu hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami v kraji. O výsledkoch informuje krajský snem a priebežne krajské predsedníctvo.
4. Činnosť krajskej kontrolnej komisie sa riadi štatútom schváleným republikovým snemom.

Článok 24
Krajská rozhodcovská komisia
1. Krajská rozhodcovská komisia ASV (ďalej len „krajská rozhodcovská komisia“) má troch členov. Krajská rozhodcovská komisia je zodpovedná za svoju prácu krajskému snemu. Činnosť krajskej rozhodcovskej komisie sa riadi stanovami a rozhodcovským štatútom, ktorý schvaľuje republikový snem.
2. Členstvo v krajskej rozhodcovskej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch ASV, a s pracovným pomerom zamestnanca ASV.
3. Členovia krajskej rozhodcovskej komisie volia spomedzi seba predsedu krajskej rozhodcovskej komisie, ktorý riadi jej činnosť.
4. Krajská rozhodcovská komisia koná len na podnet a rozhoduje:
a) o odvolaní proti disciplinárnym opatreniam,
b) o platnosti volieb okresných orgánov,
c) v disciplinárnom konaní o odvolaní s členom krajského alebo okresného predsedníctva
d) o odvolaní proti rozhodnutiu o zrušení miestnej organizácie,
e) v zmierovacom konaní o vzťahoch vo vnútri ASV.

Článok 25
Okresné orgány ASV
1. Okresné orgány majú svoju územnú pôsobnosť totožnú s územnou pôsobnosťou štátnej správy.
2. Okresnými orgánmi sú okresný snem, okresné predsedníctvo, okresný predseda, okresný tajomník a okresný zástupca organizácie mládeže.

Článok 26
Okresný snem
1. Okresný snem ASV (ďalej len „okresný snem“) je najvyšším okresným orgánom. Tvoria ho delegáti, zvolení miestnymi organizáciami podľa kľúča určeného republikovým predsedníctvom. Riadnymi delegátmi okresného snemu sú aj členovia okresného predsedníctva, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a VÚC s trvalým bydliskom v príslušnom okrese, ak sú členmi ASV. Každý delegát má jeden hlas.
2. S hlasom poradným sa na okresnom sneme zúčastňujú delegovaní zástupcovia republikových orgánov, členovia republikovej kontrolnej komisie a republikovej rozhodcovskej komisie, ktorí v nich zastupujú okres, ak nie sú zvolení riadnymi delegátmi okresného snemu.
3. Snem sa koná najmenej každé štyri roky, miesto a čas určí okresné predsedníctvo po dohode s ústredným tajomníkom ASV. Jeho zvolanie organizuje okresné predsedníctvo tak, aby mu predchádzali výročné členské schôdze miestnych organizácií.
4. Okresný snem najmä:
a) volí a odvoláva členov mandátovej, volebnej a návrhovej komisie potrebných na zabezpečenie riadneho a demokratického priebehu rokovania okresného snemu,
b) prerokúva správy o činnosti ASV v okrese, určuje politické ciele a program ASV v okrese na nastávajúce obdobie,
c) volí a odvoláva okresného predsedu a okresného tajomníka,
d) volí a odvoláva členov okresného predsedníctva, z ktorých najmenej jeden musí byť zástupcom organizácie mládeže, delegátov na republikový snem podľa kľúča určeného republikovým predsedníctvom, delegátov na krajský snem podľa kľúča určeného krajským predsedníctvom.
5. Kandidátne listiny pripravované na hlasovanie pre delegátov okresného snemu nesmú byť uzavreté, priezviská kandidátov sa uvádzajú v abecednom poradí.
6. Mimoriadny okresný snem zvoláva krajské predsedníctvo do 60 dní, ak o to požiada 75 % členov okresného predsedníctva, alebo ak o tom rozhodne republikové predsedníctvo. Mimoriadny okresný snem môže riešiť len otázky, kvôli ktorým bol zvolaný.

Článok 27
Okresné predsedníctvo
1. Okresný snem určuje počet členov okresného predsedníctva.
2. Okresné predsedníctvo riadi činnosť ASV v okrese, koordinuje činnosť obecných organizácií a mestských organizácií v záujme dosiahnutia spoločných cieľov orgánov ASV.
3. V mene okresného predsedníctva koná predseda okresného predsedníctva.
4. Okresné predsedníctvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace. Zvoláva ho predseda okresného predsedníctva alebo ním poverený okresný tajomník.
5. Okresné predsedníctvo registruje všetky MO vo svojom okrese podľa jednotlivých obcí.

Článok 28
Miestne orgány ASV
1. Miestne orgány majú svoju územnú pôsobnosť totožnú s územnou pôsobnosťou štátnej správy.
2. Miestnymi orgánmi sú členská schôdza MO, predseda MO a tajomník MO.

Článok 29
Miestne organizácie
1. MO tvoria členovia ASV na území obce, mesta, alebo mestskej časti v mieste trvalého pobytu člena ASV. MO môžu vzniknúť tam, kde sú registrovaní najmenej traja členovia ASV.
2. Člen ASV môže byť členom MO aj v mieste svojho pracoviska, ak o to písomne požiada republikové predsedníctvo. Každý člen ASV môže byť členom len jednej MO.
3. MO realizuje v súlade so stanovami a programom ASV politiku ASV vo vzťahu k občanom, členom ASV, iným politickým stranám a politickým hnutiam, orgánom štátu a samosprávy. MO aktívne navrhuje vyšším orgánom opatrenia na podporu rozvoja obce alebo mesta.

Článok 30
Členská schôdza MO
1. Najvyšším orgánom MO je členská schôdza, ktorá sa schádza najmenej raz za rok. Skladá sa zo všetkých členov ASV registrovaných v MO. Členská schôdza volí delegátov na okresný snem podľa kľúča schváleného republikovým predsedníctvom.
2. Členská schôdza volí predsedu MO a tajomníka MO.
3. Miestnu organizáciu navonok zastupuje jej predseda.
4. MO zaniká, ak jej počet členov je menší ako traja.
5. Okresné predsedníctvo vydá o zániku rozhodnutie a prevezme dokumentáciu MO; proti tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať na krajskú rozhodcovskú komisiu.

Článok 31
Integrácia strany
1. Zapojenie ASV do medzinárodnej spolupráce vyžaduje postupnosť, a to nadväzovanie kontaktov, kooperáciu a integráciu. O otázkach kontaktov a kooperácie s politickými stranami v zahraničí je oprávnené rozhodnúť republikové predsedníctvo. Integrácia ASV do politickej strany pôsobiacej na európskej úrovni je možná len so súhlasom republikového snemu.
2. Pre kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu a iných zástupcov v európskych orgánoch a štruktúrach, platia pravidlá výberu určené republikovým predsedníctvom.
3. Poslanci Európskeho parlamentu zvolení na kandidátke ASV, majú v ASV rovnaké práva a povinnosti ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Právo navrhovať komisára a odporúčať členov ASV do odborných aparátov Európskej únie má republikové predsedníctvo.

Článok 32
Zostavovanie kandidátnych listín na kandidovanie do verejných funkcií
1. Na zapísanie kandidátov ASV na kandidátnu listinu pre voľby do verejných orgánov a organizácií, kde budú môcť ovplyvňovať verejný život, je nevyhnutné, aby spĺňali podmienky ustanovené právnymi predpismi a pravidlami výberu vo vnútri ASV.
2. Pravidlá výberu vo vnútri ASV schvaľuje republikové predsedníctvo. Obsahujú postup pri navrhovaní kandidátov s právom navrhovať pre všetkých členov ASV, ďalej verejnú rozpravu o navrhovaných kandidátoch organizovanú na verejných zhromaždeniach ASV a schvaľovanie nominácií.
3. Kandidátov pre voľby do Európskeho parlamentu a Národnej rady Slovenskej republiky schvaľuje republikový snem.
4. Pravidlá pre uzatváranie koalícií schvaľuje republikové predsedníctvo.
5. Krajský snem schvaľuje kandidátov na funkcie predsedu a poslancov VÚC.
6. Okresné predsedníctvo schvaľuje na návrhy miestnych organizácií kandidátov na primátorov, starostov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev.
7. Schôdze miestnych organizácií navrhujú okresnému predsedníctvu kandidátov na primátorov, starostov, poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev.

Článok 33
Hospodárenie
1. ASV zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Jednotliví členovia ASV za záväzky ASV nezodpovedajú a ani naručia.
2. Príjmy ASV môžu byť len podľa zákona č. 85/2005 Z. z. a to:
a) príjmy z členských príspevkov,
b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
c) príjmy z dedičstva,
d) príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
e) príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
f) podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností,
g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,18)
h) príjmy z pôžičiek a úverov,
i) príspevky zo štátneho rozpočtu,
j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.
3. Príjmy a výdavky ASV musia byť vyvážené. Finančné hospodárenie ASV sa vykonáva podľa zásad hospodárneho a úsporného rozpočtu. Ústredný tajomník ASV je povinný prijímať k tomu príslušné opatrenia.
4. Návrh rozpočtu ASV predkladá ústredný tajomník ASV republikovému predsedníctvu. Rozpočet ASV sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Prípadný prebytok alebo schodok rozpočtu sa prevádza do nasledujúceho roka. Rozpočet a zmeny rozpočtu schvaľuje republikové predsedníctvo.
5. ASV je povinná viesť účtovnú evidenciu ako aj osobitnú analytickú evidenciu predpísaných skutočností v súlade s platnými právnymi predpismi
6. Na prijatie úverov nad 500 tisíc eur je nevyhnutný súhlas republikového snemu.
7. Republikové predsedníctvo schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom ASV, odmeňovanie zamestnancov, výšku, spôsob a termín platenia členských príspevkov a osobitných príspevkov.
8. Všetky orgány ASV sú povinné dbať, aby majetok ASV bol využívaný čo najhospodárnejšie, v súlade s právnymi predpismi a stanovami.
9. ASV nesmie vo svojom mene podnikať a ani uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve.
10. ASV môže založiť alebo stať sa spoločníkom obchodnej spoločnosti, musí však byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom; obchodná spoločnosť môže byť založená len na účel podnikania.
11. Organizačné zložky ASV upravené v týchto stanovách, môžu nadobudnúť majetok, hospodáriť a nakladať s ním, prípadne nadobúdať iné majetkové práva, konať a zaväzovať sa v mene ASV len v rozsahu splnomocnenia udeleného štatutárnym orgánom ASV. Hospodária s ním v súlade so zásadami hospodárenia strany, ako aj internými smernicami, schválenými republikovým predsedníctvom.
12. Organizačné zložky ASV nemajú právnu subjektivitu.
13. Majetkom ASV nemožno ručiť za úvery členov ASV.
14. Správu svojho majetku vykonáva ASV priamo. V odôvodnených prípadoch môže republikové predsedníctvo poveriť správou majetku ASV na základe zmluvy inú organizáciu.

Článok 34
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Všetky práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou týchto stanov prechádzajú dňom ich účinnosti na príslušné organizačné stupne výstavby ASV.
2. Tieto stanovy je možné meniť a dopĺňať na základe rozhodnutia republikového snemu prijatého nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov snemu a to formou samostatných písomných a riadne očíslovaných dodatkov.
3. Súčasne s prijatím rozhodnutia o zmene stanov môže republikový snem prijať rozhodnutie o vydaní úplného znenia stanov.
4. Príslušné orgány ASV uzatvárajú s príslušnými orgánmi organizácií spravila zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o vzájomnom asociovanom partnerstve.
5. Republikové predsedníctvo vydá zásady spolupráce s asociovanými partnermi alebo sympatizantmi ASV.
6. Pri zániku ASV likvidáciou republikový snem vymenuje likvidátora a určí jeho odmenu. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky ASV. Likvidačný zostatok prevedie likvidátor na charitatívne organizácie, ktoré určí republikový snem.
7. Tieto stanovy sú záväzné pre všetkých členov ASV.
8. Zápisom týchto nových stanov do registra politických strán a politických hnutí sa rušia stanovy AGRÁRNEJ STRANY VIDIEKA, číslo registrácie strany: 203-2003/11131, dátum registrácie strany: 14.11.2003, vrátane zmeny stanov Poradové číslo 1, zo dňa 28.9.2011.