Program

Agrárna strana vidieka chce:

 1. Dať prácu ľuďom Slovenska vytvorením pracovných miest cestou znižovania dovážaných tovarov a služieb zo zahraničia, ktoré sa dajú vyrábať u nás doma na Slovensku.
 2. Vytvoriť podmienky pre potravinovú bezpečnosť obyvateľov Slovenska cestou domácich, kvalitných potravinárskych výrobkov v zmysle myšlienky: „Obyvatelia Slovenska by mali konzumovať potraviny vyrobené v regiónoch v ktorých žijú – tieto sú zdraviu potrebné a prospešné!“ Zabezpečujú pre obyvateľov Slovenska pohodu, gastronomický zážitok a vyhovujúci zdravotný stav človeka.
 3. Fungujúcu štátnu správu bez korupcie a byrokracie jednoznačným výkladom platných, celospoločenských noriem – zákonov, vyhlášok a nariadení – vieme zabezpečiť rýchle a kompetentné rozhodovanie štátnych úradníkov v prospech obyvateľov Slovenska bez všade prítomnej korupcie a byrokracie v zmysle: „Slovenský úradník je služobník alebo Slovenské štátne úrady sú tu pre obyvateľov Slovenska!“
 4. Kvalitné životné prostredie cestou ochrany vody, ovzdušia, pôdy, lesov tak, aby všetci obyvatelia Slovenska mali vytvorené zdravé a nezávadné podmienky pre život.

Prosíme Vás o Vašu podporu v našom úsilí v dobe, keď sa zväčšujú regionálne rozdiely, vidiek sa začína v niektorých oblastiach vyľudňovať, rozširuje sa chudoba. Základné hodnoty života, práce a morálky sa na mnohých úrovniach moci a vlády porušujú a znehodnocujú, čoho výsledkom je znižovanie životnej úrovne bežného človeka.

Programové ciele a poslanie

Agrárna strana vidieka je politickou stranou združujúcou občanov SR, ktorá bude vo svojej činnosti podporovať a presadzovať najmä:

 • uplatňovanie cieľavedomého programu integrovaného rozvoja vidieka, vrátane poľnohospodárstva a lesníctva, podporovať občianske združenia vlastníkov pôdy a pozemkových spoločenstiev
 • všestrannú podporu poľnohospodárskej a lesnej výroby a výroby potravín z vlastných zdrojov, v súlade s potravinovou bezpečnosťou štátu a zdravou výživou občanov Slovenska
 • stabilizovať vlastnícke formy hospodárenia a obnoviť záujem ľudí o prácu na vidieku
 • navrhovať a podporovať iniciatívy smerujúce k ochrane pôdy a jej využívania a dodržiavania vlastníckych vzťahov
 • správne obhospodáriť lesy, vodné zdroje a účinne pôsobiť v ekológii pre zachovanie a zlepšenie životného prostredia
 • podporovať lokálne iniciatívy a opatrenia určené pre životné prostredie
 • efektívne využívať finančné prostriedky z fondov EÚ na realizáciu rozvoja vidieka, cestovného ruchu a agroturistiky na Slovensku
 • spolupracovať s politickými stranami politického spektra podporujúcimi naše politické ciele

Obhajoba záujmov občanov vidieka, s osobitnou pozornosťou na mladých ľudí.

Chceme byť politickou silou pre pozitívny rozvoj celej spoločnosti Slovenska. Ako všeobecne harmonizujúci subjekt chceme presadzovať rozvoj moderného programu a modelu prosperujúcej krajiny, zvlášť poľnohospodárskej a lesnej výroby